Jak oblicza się koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodów to nic innego jak wydatki poniesione w celu jego otrzymania. Oczywiście w praktyce to cały katalog opcji, które wpływają na system rozliczenia, a tym samym na wysokość podatku. Z zasady koszty uzyskania wpisuje się w sekcji D w PIT-37 lub w sekcji E na formularzu PIT-36. W prosty sposób można to zrobić, składając deklarację online, ponieważ wówczas ryzyko błędów obliczeniowych jest zdecydowanie mniejsze. Warto też sprawdzić, które  wydatki poniesione w danym roku nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Co można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

 

Każdy podatnik musi mieć więc świadomość, czym są koszty uzyskania przychodu. W szeregu wydatków, jakie się znajdują w tej kategorii, dominują te związane z opłatami, jakie ponosi się w celu osiągnięcia przychodów z konkretnego źródła. Tym samym dochód jest zmniejszony, a tym samym płaci się niższy podatek do właściwego urzędu skarbowego. Z zasady więc warto się postarać, by wysokość kosztów uzyskania przychodu na przykład ze stosunku pracy czy osobiście wykonywanej działalności artystycznej była jak najbardziej zbliżona do wysokości dochodu.

Prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 300 zł miesięcznie przysługuje pracownikom, które oświadczyły, że mieszkają poza miejscowością, gdzie wykonują pracę. Wyjątek stanowi sytuacja, gadu pracownik otrzymuje dodatek za rozłąkę. Z punktu widzenia podatnika najważniejsze w rozliczeniu PIT online są sposoby rozliczenia ulg i przychodów. W przypadku kosztów chodzi oczywiście o zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Jak koszty uzyskania zmniejszają podatek?

Wyższe koszty uzyskania przychodu przysługują również podatnikom, których praca wiąże się z przekazaniem praw autorskich. W momencie, gdy twórca udokumentuje, że są one wyższe niż określone w ustawie, to może pomniejszyć przychód o faktycznie poniesione wydatki. Koszty z tytułu przychodów z praw autorskich, które wykazuje się w PIT-11 mogą dotyczyć zapłaty za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego. To 50% przychodu. Poza tym dotyczą także opłaty licencyjnej w pierwszym roku jej trwania. Z odliczeń korzystają także artyści i twórcy, a koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich nie mogą w 2022 roku przekroczyć 120 000 zł. Co istotne, ta suma obejmuje również umowy z przeniesieniem praw w ramach stosunku pracy. Jeśli natomiast koszty faktyczne były wyższe i wydatki są udokumentowane, to można je przyjąć w tej wysokości. W przypadku umowy z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy to koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą być wyższe niż 85 528 zł.

Różnego rodzaju koszty uzyskania przychodów

Ustawa wskazuje, że wysokość kosztów uzyskania przychodów w ramach umów zleceń i o dzieło to 20% przychodu, który został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne. W tym katalogi mieszczą się podatnicy, którzy osobiście wykonywali działalność artystyczną, literacką, czerpali dochodu z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, sędziowania, uprawiania sportu. Poza tym ten zapis dotyczy działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach z partnerami zagranicznymi, a także osób, którym zostały zlecone na przykład zadania biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, inkasentów należności publicznoprawnych, a także tych, którzy uzyskiwali przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej. Jak widać różnego rodzaju koszty oraz zabezpieczenia źródła przychodów można bez problemu wprowadzić w e-pity i rozliczyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami.