PIT 36 – jedno z podstawowych zeznań podatkowych

PIT 36 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Formularz stosują podatnicy, których rozliczenie opiera się o zasady ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm., na zasadach art. 45 ust. 1, oraz w przypadku jeżeli osiągane dochody (lub poniesione straty) , a także dokonywane odliczenia nie mierzą się w zakresie zeznania podatkowego PIT 37.

Podstawy funkcjonowania

Podstawą funkcjonowania PIT 36 jest art. 35 ust. 1 Ustawy o PIT, który stanowi, że co roku, zgodnie z ustalonym wzorem podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznania. Termin to od dnia 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa należy pamiętać, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Wyciąg z przepisów:

Art. 45 [Termin; załączniki; podatek należny]

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Formy rozliczania PIT 36

PIT 36 podobnie jak PIT 37 można przygotować zarówno w formie indywidualnej jak i wspólnie z małżonkiem pod warunkiem złożenia wniosku określonego w art. 6 ust. 2 Ustawy o PIT. Deklarację PIT 36 można również przygotować i złożyć w sposób przewidziany dla wdów i wdowców. PIT 36 służy również jest możliwy do przygotowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wyciąg z przepisów:

Art. 6 [Dochody małżonków]

  1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

2.Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Zeznanie PIT 36 można przygotować i złożyć w formie dokumentu pisemnego – to jest poprzez tradycyjne zeznanie papierowe, oraz w formie dokumentu elektronicznego – czyli w formie zeznania elektronicznego PIT online. Zeznanie papierowe podatnicy składają bezpośrednio w urzędzie skarbowym, albo przy wykorzystaniu centrum obsługi Krajowej Administracji Skarbowej. Taką deklarację w formie papierowej można również złożyć poprzez nadanie listem poleconym operatora pocztowego Poczty Polskiej. Zeznanie w formie elektronicznej składa się przez internet.